logo (szerokość: 640 / wysokość: 425)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie  można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacje przygotowane zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dla kogo?

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

·    rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

·    małżonek rodzica;

·    dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

·      do 18 r.ż.,

·      do 25 r.ż. gdy   dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

·      bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Wymagane dokumenty:

Oryginały lub odpisy :

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;

3. dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;

4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;

5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.  osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek : 7.30 – 15.30

Wtorek : 8.00 – 16.00


 

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie MOPS Chojnów lub ze strony internetowej Ośrodka www.mops.chojnow.eu 

DRUK WNIOSKU KARTY DUŻEJ RODZINY (87.73 kb) 

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

 

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie