KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.         ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chojnowie.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)      listownie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  ul.   Kolejowa 9

b)      przez adres email: mops@chojnow.eu

c)       telefonicznie: 76 8 188 597

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:

a)      listownie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  ul.   Kolejowa 9
z dopiskiem „IOD"

b)      przez adres e-mail: iod@kichewko.com

c)       telefonicznie: +48 665 113 071 

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych 
z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

c)       podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych MOPS w Chojnowie. 

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie  internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie przywiązuje szczególną wagę 
do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie 
mops.chojnow.eu. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.  Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

·         publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

·         nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

·         nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

·         czas nadejścia zapytania,

·         pierwszy wiersz żądania HTTP,

·         kod odpowiedzi HTTP,

·         liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

·         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie  nastąpiło przez odnośnik,

·         informacje o przeglądarce użytkownika,

·         informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które podstrony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnowie

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną mops.chojnow.eu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Pamiętaj, że jako użytkownik strony mops.chojnow.eu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Dokonując odpowiednich zmian można wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych ciasteczek.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może być niemożliwe korzystanie 
z niektórych treści i usług udostępnionych na naszej stronie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Odnośniki do innych stron

Serwis Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie