Albumy we wszystkich kategoriach

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
.
data publikacji: 2016-11-17 12:32
 
REALIZACJA PROJEKTU PN. \"SZANSA NA POWRÓT\"
Seminarium promująco – podsumowujące projekt systemowy POKL \"Szansa na powrót\" Dnia 28 czerwca w „Domu Schrama” odbyło się seminarium promująco – podsumowujące projekt „Szansa na powrót” realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 maja 2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu i zaproszeni goście. Celem seminarium było podsumowanie realizacji oraz prezentacja osiągniętych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Biorąc pod uwagę prowadzone na przestrzeni kilku lat analizy kwestii społecznych i zawodowych, jak również problemy i potrzeby zgłaszane przez klientów, MOPS w Chojnowie sprecyzował cel główny projektu: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w działaniach projektu systemowego. Realizacja projektu zakładała nabycie lub wzrost kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia szans na zatrudnienie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Każdy z uczestników projektu miał jednakowy dostęp do ofert wsparcia, która była zróżnicowana pod kątem specyficznych potrzeb oraz strategicznych celów równościowych. Nie były preferowane żadne rekomendacje uczestników ze względu na płeć. Aktywna integracja polegała na uczestnictwie w szkoleniach z zakresu aktywizacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Zajęcia w przeważającej części odbywały się na terenie miasta Chojnowa. Organizatorzy szkoleń wybierani byli na podstawie przedłożenia najkorzystniejszych ofert i prowadzone były przez sprawdzonych i doświadczonych specjalistów. W czasie szkoleń przewidziane zostały przerwy kawowe i catering, zapewnione też było ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, materiały i pomoce dydaktyczne, a w zależności od rodzaju szkolenia firma szkoleniowa pokrywała też koszty badań lekarskich, odzieży ochronnej, dojazdów oraz innych działań niezbędnych do należytego przeprowadzenia powierzonego zadania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie projekty systemowe POKL realizuje od 2008r. Przez ten okres z pomocy w formie aktywnej integracji skorzystało 129 osób, mieszkańców naszego miasta. Każda z tych osób uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem w ramach aktywizacji społecznej i zdrowotnej oraz z aktywizacji edukacyjnej w kursach zawodowych min.: ochroniarza, kucharza-garmażera, ogrodnika, bukieciarza-florysty, nauki jazdy – kat. B, stylizacji paznokci, kosmetyki twarzy, aranżacji terenów zielonych, murarza, kelnera-barmana, brukarza, spawacza, opiekuna osób niepełnosprawnych z nauką j. niemieckiego, obsługi komputera. Różnorodny wachlarz warsztatów, szkoleń oraz kursów pozwolił na osiągnięcie dodatkowych rezultatów takich jak podniesienie lub nabycie swoich kwalifikacji oraz co jest niezmiernie ważne uzupełnienie posiadane wykształcenie. Bez finansowego wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego niemożliwa byłaby organizacja innowacyjnych form wsparcia dla naszych świadczeniobiorców. .
data publikacji: 2014-05-30 08:46
 
REALIZACJA PROJEKTU PN. \"SZANSA NA POWRÓT\"
\"Szansa na powrót\" – Aktywna integracja W miesiącu kwietniu i maju 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w ramach projektu „Szansa na powrót” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizował następne ostatnie już szkolenie grupowe pn. \"Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego\". Aby uzyskać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, 7 osób uczestniczyło w profesjonalnym szkoleniu, w ramach którego nabyli umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie w zakresie komunikacji ogólnej, a także opanowania terminologii i słownictwa stosowanego w pracy opiekuna. Jednocześnie były prowadzone zajęcia teoretyczne w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji, natomiast zajęcia praktyczne odbyły się w Zakładzie Rehabilitacyjno – Leczniczym w Chojnowie. Tematyka szkolenia obejęła zasady higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, sposoby organizacji czasu wolnego podopiecznego, zasady profilaktyki i opieki zdrowotnej. Ponadto Panie uzyskały wiedzę specjalistyczną z zakresu rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, etyki psychologii, pracy socjalnej z podopiecznymi i jego środowiskiem. Na rynku pracy często spotykamy się z ofertami wyjazdu do pracy w Niemczech, w związku z czym zdobyta wiedza praktyczna połączona jest ze szkoleniem umiejętności językowych przyszłych opiekunek. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kadrę, która w sposób przystępny przekazała wiedzę w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Panie, które ukończyły szkolenie, zdobyły fachową wiedzę niezbędną w pracy opiekuna. .
data publikacji: 2014-05-30 08:37
 
REALIZACJA PROJEKTU PN. "SZANSA NA POWRÓT" 2014R
Kolejnym etapem aktywizacji edukacyjnej jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: \"Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) IS-P/T-FW-1-135\". Program szkolenia ustalono na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę oferty i jest zgodny z obowiązującymi przepisami i wymogami programowymi dla tego rodzaju szkolenia. Wykonawca - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki techniczne, konieczne do należytego przeprowadzenia szkolenia, a zajęcia w ramach kursu są prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć. Liczba osób objętych szkoleniem –7 Szkolenie było przeprowadzone w terminie od 19 marca 2014r. do 30 kwietnia 2014r. na terenie miasta Legnicy w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Grunwaldzka 2-20, 59 – 220 Legnica - 25 godzin zajęć z teorii, oraz 120 godzin zajęć z praktyki, w oparciu o harmonogram szkolenia. Łącznie 145 godzin. Zajęcia odbywały sięw dni robocze, od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym między godz. 7:30 a 15:30. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewnione: miejsce zajęć praktycznych odpowiednie do przeprowadzenia tego typu szkolenia; wyposażone w urządzenia spawalnicze; materiały spawalnicze; odzież ochronną; badania lekarskie; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; sfinansowane koszty dojazdów; materiały dydaktyczne na zajęcia teoretyczne; ciepłe i zimne napoje, ciastka, obiady. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony egzamin w obecności przedstawicieli z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczą część teoretyczną i praktyczną szkolenia uzyskają Certyfikat Spawacza i Książeczkę Spawacza. .
data publikacji: 2014-05-11 20:02
 
REALIZACJA PROJEKTU PN. "SZANSA NA POWRÓT" 2014R.
"Szansa na powrót" – Aktywna integracja KURS KOMPUTEROWY Kolejnym etapem zadania Aktywna integracja projektu systemowego pn. „Szansa na powrót”, współfinansowanego z EFS jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy usługi szkoleniowej z zakresu podstawowej obsługi komputera:  zasady pracy z komputerem,  podstawy środowiska Windows,  pakiet biurowy MS Office (Word, Excel, PowerPoint),  podstawy wykorzystania edytora tekstu Word,  wykorzystanie zasobów Internetu Program szkolenia został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami programowymi dla tego rodzaju szkolenia przez firmę szkoleniową posiadającą odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i warunki techniczne, konieczne do należytego wykonania szkolenia. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego wykładowcę posiadającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć. Szkolenie zostało zorganizowane w terminie od 04 marca 2014r. do 18 marca 2014r. w Chojnowie - 2 godziny zegarowe zajęć z teorii, oraz 34 godziny zegarowe zajęć z praktyki dla każdego uczestnika szkolenia w ośmioosobowej grupie w oparciu o harmonogram szkolenia. Łącznie 36 godzin zegarowych dla każdego uczestnika kursu. Część teoretyczna i praktyczna szkolenie odbywa się w sali multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Kilińskiego 23 w Chojnowie. W czasie szkolenia przewidziane zostały przerwy kawowe. .
data publikacji: 2014-03-20 13:44
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | starsze >>

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie