Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 8 od dnia 1 sierpnia 2012r.


Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:


 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada


Fundusz alimentacyjny funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty od rodzica. Należy pamiętać, ze egzekucja alimentów musi być bezskuteczna.

Bezskuteczna egzekucja – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona. Potwierdzenia dokonuje organ prowadzący postępowanie egzekucyjne (komornik). Wydaje w tym celu odpowiednie zaświadczenie. Osoba zainteresowana, może je uzyskać we własnym zakresie.

W przypadku, kiedy dłużnik przebywa za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o świadczenie należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z:

 • sądu okręgowego,

 • zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego (zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem).

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje - pod warunkiem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł:

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia

 • osobie uprawnionej uczącej się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia

 • osobie uprawnionej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności-bezterminowo

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 • wysokości dochodu

 • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

 • wysokości należnego podatku;

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

 2. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie