SKŁADANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy od 1 października 2018 do 30 września 2019


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane

od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie:

·         od 1 do 31 sierpnia - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za październik następuje do 31 października,

·         od 1 do 30 września - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za październik i listopad następuje do dnia 30 listopada,

·         od 1 do 31 października - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia,

·         od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

·         od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia lutego następnego roku.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku  o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego online – bez wychodzenia z domu, poprzez:

·         Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,

·         ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.


Fundusz alimentacyjny funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty od rodzica. Należy pamiętać, ze egzekucja alimentów musi być bezskuteczna.

Bezskuteczna egzekucja – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona. Potwierdzenia dokonuje organ prowadzący postępowanie egzekucyjne (komornik). Wydaje w tym celu odpowiednie zaświadczenie. Osoba zainteresowana, może je uzyskać we własnym zakresie.

W przypadku, kiedy dłużnik przebywa za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o świadczenie należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie z:

 • sądu okręgowego,

 • zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego (zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem).

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje - pod warunkiem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł:

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia

 • osobie uprawnionej uczącej się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia

 • osobie uprawnionej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności-bezterminowo

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 • wysokości dochodu

 • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

 • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

 • wysokości należnego podatku;

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

 2. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 

 


Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie