(szerokość: 750 / wysokość: 558) 

(szerokość: 750 / wysokość: 558)


Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany przez MOPS w Chojnowie

 

Cele programu

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2010- są realizowane działania, które mają:

  • zapewnić pomoc w zakresie dożywiania (w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych)

  • poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach

  • ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu żywienia

  • wdrożyć działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;


Grupa docelowa:

  • dzieci do siódmego roku życia

  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne

Zasady realizacji

 

Od 2005r funkcjonuje program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zasady realizacji tego programu określone zostały w:

  • ustawie z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).

  • rozporządzeniu Rady Ministrów z 09 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2010r Nr 25, poz. 128).

 

Sposób realizacji Programu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie realizuje Program dożywiania przy pomocy jednostek organizacyjnych miasta, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.

Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a także pomoc w formie świadczenia rzeczowego są przyznawane w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektor żłobka, przedszkola czy szkoły, który może przygotować listę odpowiednio dzieci lub uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu objęcia pomocą.

 

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie