Najczęściej udzielane świadczenia:

Zasiłek stały

 Zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2)  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
-
całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
- legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej , świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania .

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, minimalna – 30,00 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Bliżej wyjaśniają to poniższe przykłady.

Przykład

Jedynym dochodem samotnej osoby, całkowicie niezdolnej do pracy, jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00zł. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł. Różnica wynosi: 701,00 – 153,00 = 548,00 zł. Kwota zasiłku stałego w przypadku tej osoby została ustalona na 548,00 zł.

Przykład

W rodzinie jest osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku. Po zliczeniu dochodów tej rodziny okazało się, że na jedną osobę w rodzinie przypada 200,00 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł. Różnica wynosi: 528.00 – 200,00 = 328,00 zł. Kwota zasiłku stałego w tym przypadku została ustalona na 328,00zł.

Zasiłek okresowy
Przysługuje w szczególności ze względu na:
- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 418 zł, minimalna 20 zł.

Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Od 2008r procent w obu przypadkach wynosi 50%.

Przykłady opisanego mechanizmu:

Przykład 1:

Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 300,00 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 701,00 zł. Różnica wynosi: 701,00 – 300,00 = 401,00 zł. Zasiłek okresowy wypłacony będzie w kwocie nie mniejszej niż 50% ustalonej uprzednio różnicy, czyli: 401,00 zł x 50% = 200,50 zł.

Przykład 2:

Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 680 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 701 zł. Różnica wynosi: 701,00 – 680,00 = 21,00 zł. Zasiłek okresowy wypłacony będzie w kwocie nie mniejszej niż 50% ustalonej uprzednio różnicy, czyli: 21,00 zł x 50% = 10,50. Jednak tak ustalona kwota nie jest ostateczna, ponieważ w tym przypadku stosuje się nadrzędną zasadę, zgodnie z którą minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

Przykład 3:

Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720 zł (240 zł na osobę w rodzinie). Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to 1584 zł. Różnica wynosi: 1584 - 720 = 864 zł. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być mniejsza niż 50% ustalonej poprzednio różnicy, czyli: 864 zł x 50% = 432,00 zł.


Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek , zasiłek może być przyznany w szczególności na pokrycie w części lub całości;
- zakupu żywności, leków, leczenia,
- opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobnych remontów i naprawy w mieszkaniu,
- koszty pogrzebu,
- biletu kredytowego. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
- zdarzenia losowego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Sytuacja, w której dokonuje się zwrotu pomocy dotyczy osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe
 
 
Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie