Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jeżeli jesteś mieszkańcem miasta Chojnów i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości, zgłoś się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie, ul Kolejowa 9.

Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie,  pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

 Aktem prawnym określającym zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zamieszczona w Dzienniku Ustaw z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 ze zm.Akty prawne regulujące działalność działu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w swojej działalności opiera się na wielu aktach prawnych. Realizacja zadań Działu Pomocy Środowiskowej odbywa się na podstawie m. in. następujących aktów prawnych:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r,nr 175, poz.1362 ze zm.);

-ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"(Dz. U z 2005r nr 267, poz. 2259)
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r (Dz. U. z 2005rnr 141 poz. 1183 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r.. poz. 883);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r Nr 164 poz.1072),
- ustawa z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2009r Nr 205, poz.1585 ze zm.)

 

Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie