SKŁADANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 


Świadczenia rodzinne okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 do 31 października 2019


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane

od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie rodzinne na kolejny okres w terminie:

· od 1 do 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata za listopad następuje do dnia 30 listopada,

· od 1 września do 31 października - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia,

· od 1 listopada do 31 grudnia - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 


 


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku  o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego online - bez wychodzenia z domu, poprzez:


  • ·         Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,

  • ·         ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
KOMUNIKAT

DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zawiadamia, że z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Powołana ustawa określa warunki nabywania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. (wraz z odsetkami) oraz od 15 maja 2014 r. bez odsetek.

Postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o ten zasiłek. Wniosek taki może być złożony nie później niż do 15 września 2014 r. (formularz wniosku można pobrać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie – pok. 8 oraz ze strony internetowej (www.mops.chojnow.eu) w zakładce świadczenia rodzinne.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, którym począwszy od lipca 2013 r. wygasło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego a osoby te nadal spełniają warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.


W przypadku gdy w okresie po 1 lipca 2013 r. upłynęła ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – prawo do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia ustala się na wniosek opiekuna złożony w okresie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych pok. 8 lub pod numerem telefonu 76/8188218 lub 8188597.

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW (6.22 Mb)
Komunikat w sprawie uchwalenia przez Sejm RP w dniu 7 grudnia 2012 r. i opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła  w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Publikacja ww. ustawy umożliwia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej niezwłoczne podpisanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548) (838.94 kb)
Zmiany w becikowym

Dział Świadczeń informuje, że z dniem 1 stycznia 2013r. zmianie ulegają przepisy, na mocy których będzie przysługiwać Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe").

Warunkiem przyznania świadczenia będzie kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2011r.

Powyższe zmiany nie dotyczą dziecka urodzonego, objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego przed 1 stycznia 2013r.
(Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255). (729.14 kb)
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
v  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
v  opiekunowi faktycznemu dziecka;
v  osobie uczącej się;
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 623,00 zł.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
v  18 roku życia lub
v  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
v  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
v  osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).
Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2012 roku):
v  77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
v  106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
v  115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
v  dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
v  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
v  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
v  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
v  osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
Ø  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
Ø  ojciec dziecka jest nieznany, 
Ø  powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
Ø  sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Dodatki do zasiłku rodzinnego :
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
v  urodzenia dziecka
v  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
v  samotnego wychowywania dziecka;
v  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
v  rozpoczęcia roku szkolnego;
v  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
v  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
 
Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo.
v  Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
v  W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
v  Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.

Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie.
v  Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
Ø  24 miesięcy kalendarzowych;
Ø  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
Ø  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
v  W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba:
v  bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
v  podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
v  dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
v  w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Wysokość dodatku - 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
v  Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
Ø  drugi z rodziców dziecka nie żyje;
Ø  ojciec dziecka jest nieznany;
Ø  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
v  Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.
v  W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
v  Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka;
v  Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
v  Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
Ø  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
Ø  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
v  Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
Ø  60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
Ø  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
v Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
v Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
v Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
v Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
v  Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
Ø  w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
Ø  dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.
v  Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
UWAGA! W okresie od dnia  1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2011.

 

 

UWAGA

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r. (62.82 kb)

 


 

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie) realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące

 


 

UWAGA

Od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy  opieki medycznej mad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

-art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

-art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

 

ZAŚWIADCZENIE lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (48.00 kb)

 

 


 

OGŁOSZENIE

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LIPCA 2011r.

Do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych należy dołączyć odpowiednio:

  1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o:

a)       wysokości dochodu

b)       wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)       wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)       wysokości należnego podatku;

  1. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów;

Potwierdzenie n/w okoliczności:

1)       uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

2)       wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,

3)       wielkość gospodarstwa rolnego,

4)       wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

5)       termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

6)       zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,

7)       niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

8)       brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.

Może nastąpić na podstawie stosownego oświadczenia lub zaświadczenia lub oświadczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku wysokości opłat za członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. W przypadku składania oświadczenia niezbędne jest również przedłożenie dowodu wniesionej opłaty a w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych konieczne jest dołączenie kopii imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pod rygorem art. 233 kk. („Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3")

 


Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2012/2013  będą wydawane oraz przyjmowane w pokoju nr 8 od dnia 1 września 2012r.,


 

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:


  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


Witamy na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie